NEWS

WAVE GOTIK TREFFEN :: Bands…

TOMMI STUMPFF (D) , DISTEL (NL) , SKALUNA (D) , POSTSCRIPTUM (N) , SCHONWALD (I), KIRLIAN CAMERA (I) – zwei Konzerte mit Frühwerken und aktuellem Material , THE BEAUTY OF GEMINA (CH) , MEGAHERZ (D) , CESAIR (NL) , ZACKENFLANKE (D), COMBICHRIST (N) , RELIQUIAE (D) , TERROLOKAUST (E) , SVARTSOT (DK) , THE ESSENCE (NL) – spielen das Album „Glow“
http://www.wave-gotik-treffen.de/info/news_de.php